Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a)    Opdrachtnemer: Breugom Communicatie (hierna te noemen BC), gevestigd te Lelystad
b)    Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Breugom Communicatie opdracht geeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden;
c)    De overeenkomst: de overeenkomst tussen Breugom Communicatie en de opdrachtgever zoals deze onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is of wordt gesloten.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en BC gesloten overeenkomsten.

ARTIKEL 3 OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING
3.1     Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Het enkele uitbrengen daarvan verplicht BC niet tot het sluiten van een overeenkomst. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden van de opdracht. Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, excl. auteurscorrecties, reis-, porti-, en koerierskosten en B.T.W.
3.3    Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat DCV een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

ARTIKEL 4 DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1    BC zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. BC zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
4.2    De opdrachtgever dient al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een juiste uitvoering van de opdracht door BC mogelijk te maken. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van BC betrokken (zullen) zijn. Als BC daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie BC kosteloos een eigen werkruimte met telefoon-aansluiting en, desgewenst, een fax- en/of Datanetaansluiting.
4.3    Een door BC opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient BC in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn tijdig schriftelijk in gebreke te stellen.
4.4    Klachten dienen zo spoedig mogelijk gedurende de opdracht, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan BC te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

ARTIKEL 5 ELECTRONISCH DATAVERKEER
5.1    Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische maiI met elkaar kunnen communiceren. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot -vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail.
5.2    Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
5.3    In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door opdrachtgever of opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

ARTIKEL 6  INTELLECUELE EIGENDOMMEN 
6.1    Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het auteursrecht- toe aan BC.
6.2    Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door BC tot stand gebrachte adviezen, strategieën, planningen, campagnes, onderzoeken, teksten en andere materialen als elektronische bestanden, eigendom van BC, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. Deze mogen tevens niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt op welke wijze dan ook, of worden verveelvoudigd.
6.3    Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch BC jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

ARTIKEL 7 GEBRUIK EN LICENTIE
7.1    De opdrachtgever verkrijgt van BC een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteurs-rechtelijke beschermde werken, die door BC in de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.
7.2    De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het werk door de opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is derhalve niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming van BC.
7.3    BC heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de werken te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

ARTIKEL 8 HONORARIA, KOSTEN EN DECLARATIES
8.1    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewenste uren vermenigvuldigd met het de uurtarieven zoals die tussen partijen in de overeenkomst zijn vastgesteld. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten en declaraties van derden zullen separaat in rekening worden gebracht.
8.2    BC declareert in beginsel maandelijks het over een kalendermaand verschuldigde honorarium, alsmede eventueel overige kosten. De betalingstermijn voor declaraties van BC bedraagt 14 dagen terwijl een beroep op schuldvergelijking is uitgesloten. Bij overschrijding van die termijn is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum een rente van 1,5% per kalendermaand of een gedeelte van een maand verschuldigd.
8.3    Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de rente tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, daaronder begrepen naast administratie-kosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van 150 euro.

ARTIKEL 9 DUUR EN BEEINDIGING
9.1    Een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd of voor de tijd noodzakelijk voor de voltooiing van de opdracht, kan, behoudens indien in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, tussentijds door een der partijen uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
9.2    Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst in de zin van het voorgaande lid van dit artikel door de opdrachtgever is de opdrachtgever aan BC gedurende de opzegtermijn een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is tenminste gelijk aan het gemiddelde van het honorarium zoals dit door BC is gedeclareerd over de aan de opzegtermijn voorafgaande twaalf maanden (of zoveel korter als de overeenkomst geduurd heeft). Het vorenstaande geldt onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van de declaraties voor werkzaamheden die de opdrachtgever BC tijdens de opzegtermijn laat verrichten, voorzover deze meer dan voormeld gemiddelde belopen.
9.3    Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door BC kan BC geen aanspraak maken op enige vorm van vergoeding anders dan voor werkzaamheden, die BC tijdens de opzegtermijn verricht.
9.4    BC is verplicht lopende werkzaamheden tot aan het einde van de opzegtermijn normaal en naar behoren af te wikkelen, tenzij de opdrachtgever anders beslist. Indien de opdrachtgever dit verzoekt, is BC verplicht zorg te dragen voor een adequate overdracht van de werkzaamheden.
9.5    BC heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder inachtneming van een opzeg-termijn te beëindigen in geval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of buiten faillissement of surseance een akkoord met schuldeisers nastreeft, zulks onverlet het recht van BC op schadevergoeding wegens voortijdige beëindiging.
9.6    De overeenkomst eindigt, overminderd het bepaalde in art.: 408 410 boek 7 BW en onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel:

  1. Door de voltooiing van de opdracht;
  2. Indien door overmacht voltooiing van de opdracht onmogelijk is geworden.

ARTIKEL 10 GARANTIES EN VRIJWARING
10.1    De opdrachtgever vrijwaart BC of door BC bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit hoofde van de opdracht.
10.2    De opdrachtgever vrijwaart BC voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID
11.1    BC is bij advieswerkzaamheden aansprakelijk voor schade ontstaan door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst. Tekortkomingen zijn toerekenbaar voorzover sprake is van een handelwijze of van een nalatigheid van BC welke strijdig is met welke van een redelijk bekwaam en redelijk handelend public relations/communicatie-adviseur mag worden verwacht.
11.2    Behoudens indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkoming bij de uitvoering van advieswerkzaamheden beperkt tot het bedrag van het honorarium dat BC voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratie-bedrag over de laatste drie maanden voorafgaand aan de tekortkoming.
11.3    BC is niet aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen van derden die BC met toestemming van de opdrachtgever heeft ingeschakeld.
11.4    Tot vergoeding van meer of andere schade, gevolg-schade daaronder begrepen, dan in de voorgaande leden van dit artikel bepaald, is BC niet gehouden.
11.5    Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen een drie maanden nadat de tekortkoming is ontdekt, of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk bij BC te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de aanspraken zijn vervallen.

ARTIKEL 12 STRIJDIGE BELANGEN
Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever zal BC geen opdrachten aanvaarden, waarvan BC weet of behoort te begrijpen dat uitvoering daarvan strijdig is met de belangen van opdrachtgever.

ARTIKEL 13 GEHEIMHOUDING
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 14 OVERIGE BEPALINGEN
14.1    Het is de partijen niet toegestaan enig recht uit de gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
14.2    Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
14.3    Op de overeenkomst tussen BC en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen BC en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar BC is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van BC.